Az üzenet elküldéséhez írd be számokkal, mennyi 1 x 5 a lenti mezőbe.

Bejelentkezés Legyél klubtag!
Képzés

Továbbképzési kisokos 1.

2015-10-17 19:59:31

A továbbképzésekkel párhuzamosan valamennyi oktatónak, iskolavezetőnek és vizsgabiztosnak egy vizsgán is részt kell vennie. A vizsgán feltett kérdések zöme azoknak, akik a mindennapokban gyakorolják a tevékenységet, könnyen megválaszolhatók, de van néhány, ami nehezebben jegyezhető meg. Sorozatunkban ehhez kívánunk segítséget adni.

1. rész. Adatok a képzési rendeletben


Ebben a részben összegyűjtöttük a rendeletekben található számszerű adatokat.

A "Beiratkozási idők, elévülési idők", "Oktatási járművek", "Óraszámok", "Vizsgaidőtartamok" külön anyagban fognak megjelenni!


 

A képzéssel kapcsolatos rendelkezésekben a következő számadatokat (év, hó, nap, perc, db, Ft. stb.) érdemes tudni:

 

1988. évi I. törvényben meghatározott számadatok:

 • A közlekedési hatóság az engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzőket 200 000 Ft-ig terjedő bírság fizetésére kötelezheti.
 • A rendelkezések súlyos vagy ismételt megsértése esetébeni a névjegyzékből való törlés határozott időre, legfeljebb azonban 5 évre történhet.

179/2011. Korm. rendeletben meghatározott számadatok:

 • A rendeletben meghatározott szabálytalanságok miatti képzési, tevékenységi engedély felfüggesztésének időtartamát a közlekedési hatóság napokban határozza meg, amely nem lehet kevesebb 15 napnál és nem lehet több 365 napnál.
 • A jogsértések ismételt előfordulása esetén a felfüggesztés időtartama 30 nap, majd minden további esetben 60 nap.
 • Az iskolavezető tevékenységtől való eltiltása vagy felfüggesztése esetén a képző szervnek - az ügyvezető felelőssége mellett - 30 nap áll rendelkezésére a képző szerv jogszerű működésének helyreállítására
 • A Közlekedési Szakértői Testület elnökből és 6 tagból áll. A tagok felkérése 5 évre szól.
 • A vizsgabiztos, szakoktató és az iskolavezető a névjegyzékben nyilvántartott adatainak változását az adatváltozást követő 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.
 • A képző szerv a nyilvántartott adatainak változását az adatváltozást követő 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.

24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott számadatok:

 • A képző szervnek a jogszabályi változások miatt szükséges módosításokat a vállalkozási feltételeken és az írásos tájékoztatón - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a jogszabály hatálybalépését követő 30 napon belül át kell vezetnie.
 • A szakoktató járművezetést naponta legfeljebb 10 órában, két egymást követő naptári héten legfeljebb 96 órában oktathat.
 • Az ügyfélfogadás ideje nem lehet kevesebb hetente összesen 8 óránál, amely 8 órát munkanapokon 8 és 20 óra között kell meghatározni.
 • A vizsgabiztosoknak évente összesen legalább 2 napos, 5 évente legalább 5 napos továbbképzésen kell részt venniük és ezt követően sikeres vizsgát kell tenniük.
 • A Rendszer(ek) és a Tananyag(ok) akkreditációjának érvényességi ideje legfeljebb 38 hónap a kihirdetést követően.

 

 • A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei betöltött 23. életév.
 • Vizsgabiztosi felvételi vizsgára az jelentkezhet, aki 27. életévét betöltötte.
 • Elméleti vizsgabiztosi felvételi vizsgára jelentkezhet az, aki a 25. életévét betöltötte.

 

 • Tanrenddel kapcsolatos adatok:
 • A tanrendet a tanfolyam kezdetét megelőző legalább 3 munkanappal korábban a közlekedési hatóság részére meg kell küldeni. Tanrend változása esetén a módosított tanrendet a változás előtt szintén legalább 3 munkanappal korábban kell megküldeni.
 • A tanfolyamon résztvevők névsorát a tanfolyam első foglalkozását követő 1 munkanapon belül kell meg.
 • A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott.
 • Az e-learning képzésben részt vevő tanuló adatait a hozzáférést követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére meg kell küldeni.E-learning képzésben a vizsgára jelentkezéshez előírt képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolást az iskolavezető köteles a befejezést követő 3 munkanapon belül a tanuló részére kiadni, valamint a közlekedési hatóság részére elküldeni.

 

 • Az oktatási időkkel kapcsolatos adatok:
 • Az alapismeretek oktatása során a tanfolyami csoportnak naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható, ami legfeljebb 4 tanóra „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” foglalkozással egészíthető ki.
 • A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható.
 • A főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, 2 tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni;
 • Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc.
 • A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 50 perc.
 • A tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani.

 

 • Vizsgáztatással kapcsolatos adatok:
 • Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban 3 munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.
 • A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.
 • Vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát a tanuló, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelentette.
 • Amennyiben az iskolavezető írásban meghatalmaz egy a vizsgán részt vevő személyt, az írásbeli meghatalmazás legfeljebb 1 napra szólhat.
 • Személyazonosító igazolvány hiányában a diákigazolványt  a 14. életév betöltéséig fogadható el.
 • A vizsgázó a vizsgabiztosra a vizsgakiírástól számított legfeljebb 10 percet köteles várni.
 • Az „AM” és „A” kategóriás, valamint az „A1”, „A2” és „B1” kategóriás járműkezelési vizsgán, amennyiben a járművön a helyszínen javítható műszaki hiba mutatkozik és „csere” jármű nincs, a szakoktató a hibát kijavíthatja, ha ez 20 percnél több időt nem vesz igénybe.
 • Szóbeli vizsga esetén a vizsgajegyzőkönyv egy példányát a vizsga kiírt időpontja előtt legalább 10 perccel korábban ki kell függeszteni a vizsgaterem ajtajára.
 • A technikai rendező a BÜ vizsga kiírt időpontja előtt 20 perccel megjelenik a vizsga helyszínén és tevékenységét a leírtak szerint végzi.
 • A biztonsági ellenőrzés üzemeltetési vizsgán a vizsgázók részére legalább 5 perc felkészülési időt kell biztosítani.
 • Ha a vizsgabiztos felfüggeszti a vizsgázó vizsgáját, aki a vizsgán a rendeletben meghatározott magatartást elköveti, akkor a közlekedési hatóság az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb 6 hónapi időtartamra eltilthatja.
 • A közlekedési hatóság a vizsga rendjét megzavaró szakoktatót - legfeljebb 6 hónapi időtartamra - a szakoktatói tevékenységtől eltilthatja.
 • Az „AM” és „A” kategóriás, valamint az „A1” és „A2” kategóriás járműkezelési vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.

A bizonylati albumban meghatározott számadatok:

 

A képző szerveknek kötelezően 5 évig megőrizendő okmányok:

 • Tanulmányi napló (A tanfolyam, szaktanfolyam befejezését követően)
 • A vezetési karton (A kiállításától számított időtől)
 • A vezetési karton nyilvántartó (Az utolsó bejegyzés keletkezésének időpontjától számított időtől)
 • A képzési igazolás nyomtatványt az áthelyezésben érintett mindkét képző szervnek.
 • A nyilvántartó könyvet (az utolsó bejegyzési dátumtól).

1 évig megőrizendő okmányok:

 • A vizsgajelentés második példánya

 

 • További számadatok:
 • Csoportos gyakorlati oktatás: a legalább 2 fő részvételével megtartott gyakorlati oktatás.
 • Az oktatásról 20 percnél többet késő, hiányzó tanulónak az adott foglalkozáson való részvétele nem igazolható.
 • Sikeres forgalmi vizsga után a szakoktató a vezetési kartont köteles legkésőbb az adott hónapot követő hónap 5. munkanapjáig a képző szerv részére leadni.
 • A havi óra- és vizsgaösszesítőt a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig meg kell küldeni a közlekedési hatóság részére elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül.
 • A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül köteles az iskolavezető kiállítani.
 • Közúti közlekedési szakemberek vizsgára jelentését a tervezett vizsgaprogram dátuma előtt legalább 8 nappal kell elküldeni.
 • A vizsgaminősítő lap minden kategória esetén 2 példányos.

 

 

 

 

Új hozzászólás írása
Kedves Klubtag! Kérjük, hogy ezen a felületen csak a cikkhez szorosan kapcsolódó hozzászólásodat írd le. Egyéb témában a kérdéseidet a jobb oldalon található kérdőjel megérintése után teheted fel!

Hozzászólások

Megyi69 2016.09.01

Ezen anyag aktualizálásra kerül e ?

Pető Attila 2016.09.01

Úgy tudom nem történt olyan jogszabályváltozás tavaly óta, ami az adatokra hatással lenne.

Katona Ági 2015.10.24

Azt hiszem ebben a pillanatban nem a hasznossága és az értelme a legfontosabb ezeknek az információknak, hanem a szükségessége. Kár ezen rágódni. Pláne Attilát hibáztatni.
Ha ebben az évben is ilyen kérdések lesznek a vizsgán, ahogyan ez volt az előző években is, akkor köszönjük az összefoglalást.
És várjuk a következőket.
Én minden esetre kinyomtatom, és jegyzem :-) miközben borzasztóan utálom.

Benkő György 2015.10.23

Attila, a fentebb említett :Továbbképzési kisokos 1.- ban szereplő adatok teljesen felesleges háttérinformációk és az általad említett TUDÁS -hoz még csak köszönöviszonyban sincsenek. De azért köszönöm, hogy így helyretettél! Továbbá lehetne vitatkozni azon , hogy az évenként kierőltetett úgynevezett továbképzés kit és hogyan képez tovább amikor ilyen nem normális kérdésbankot kell bemagolni? Őszitén te hiszel ebben ? Te aki még valóban továbképzéseket tartottál, újdonságokat elemeztél, jó hangulatú erdekes dolgokról, tényleg szakmai kérdésekről beszélgettél? Szerinted kit érdekel, hogy kit és mennyi időre lehet felfüggeszteni, és mennyi pénzbírságot kellene fizetni! Szerinted ez a XXI században a továbbképzés? A "TUDÁS" ? Komolyan? Ha ezt így gondolod akkor nagyot csalódtam benned. És ha ezt nem teszed közzé akkor meg pláne. Köszönöm.

Pető Attila 2015.10.23

Mindent közzéteszek, mert én is itt csak egy író vagyok, nem tisztem senki minősítése.
A megítélést bízzuk azokra, akik ezeket olvassák.

Benkő György 2015.10.23

Okos dolog ez a kisokos, viszont azt nem értem miért is kellene ez a sok felesleges lexikális adatot fejből tudni, hiszen a szabályzatokból alkalmasint egyszerűen meg lehet tekinteni, amikor ez szükségessé válik!!?????

Pető Attila 2015.10.23

Amikor bemész egy hivatalba és kérdezel valamit, és az előtted ülő nem tud válaszolni egyből, akkor fel fogsz háborodni, miért nem tudja. Amikor egy gyógyszertárban a gyógyszerész nem tud egy gyógyszerről adatokat mondani fejből, nem fog tetszeni. Ha egy tanár a középiskolában hülyeséget mond a diáknak, kikelünk azon, hogy fordulhat elő ilyen. Ha egy tanulótól vezetés közben kérdezel egy KRESZ szabályt, ő is válaszolhat olyat, hogy majd utána nézek, most nem tudom... És sorolhatnám a példákat, amikor nekünk nem esik jól, ha valaki valamit nem tud.
Tény, hogy ma már internetről, jogszabályokból bármi kiolvasható. És valóban el lehet vitatkozni azon, hogy akkor érdemes-e bármit is fejben tartani.
Bár ez utóbbit a XXI. században is úgy hívják, hogy TUDÁS.
Amit mástól nagyon elvárunk, magunktól már kevésbé, mert energiával jár megszerezni. Ez igaz!

Új hozzászólás írása
További hozzászólások
Klubtag Számláló

0946

Legfrissebb hír
Változik a 24-es

Januártól változik a Képzési Rendelet